Επεξεργασία βασικών πληροφοριών

Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώνετε σωστά τα στοιχεία του αγροκτήματος και αποθηκεύστε τα πατώντας "Αποθήκευση Αλλαγών".


Προσθέστε και επεξεργαστείτε τις βασικές πληροφορίες του αγροκτήματός σας. Μπορείτε να τις αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή.

Επεξεργασία πληροφοριών καλλιέργειας

Τα πεδία που αφήνετε κενά δε θα είναι εμφανή στη σελίδα του αγροκτήματος.


Προσθέστε και επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που αφορούν την καλλιέργεια του αγροκτήματός σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατανάλωση νερού που κάνετε για το αγρόκτημα είναι πολύ σημαντικό να φαίνεται δημόσια, σε αριθμούς! Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχετικό πεδίο.

Επεξεργασία πληροφοριών φυτοφαρμάκων

Τα πεδία που αφήνετε κενά δε θα είναι εμφανή στη σελίδα της φάρμας.


Προσθέστε και επεξεργαστείτε πληροφορίες για τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιείτε στο αγρόκτημα.

Notifications

General notifications

Notifications

Enable to activate notifications.

Sounds

Enable to play a sound on new notification.

Social notifications

Friend Request

Enable to receive friend request notifications.

New Comment

Enable to receive new comment notifications.

Chat notifications

New Message

Enable to receive new message notifications.

New Participant

Enable to receive new participant notifications.

Payment notifications

Payment Status

Enable to receive a notification on payment status change.

If you'd like to learn more about notifications settings, you can read about it in the user guide.


Today
8:03am
Hi Jenna! I made a new design, and i wanted to show it to you.
8:03am
It's quite clean and it's inspired from Bulkit.
8:12am
Oh really??! I want to see that.
8:13am
FYI it was done in less than a day.
8:17am
Great to hear it. Just send me the PSD files so i can have a look at it.
8:18am
And if you have a prototype, you can also send me the link to it.

Monday
4:55pm
Hey Jenna, what's up?
4:56pm
Iam coming to LA tomorrow. Interested in having lunch?
5:21pm
Hey mate, it's been a while. Sure I would love to.
5:27pm
Ok. Let's say i pick you up at 12:30 at work, works?
5:43pm
Yup, that works great.
5:44pm
And yeah, don't forget to bring some of my favourite cheese cake.
5:27pm
No worries

Today
2:01pm
Hello Jenna, did you read my proposal?
2:01pm
Didn't hear from you since i sent it.
2:02pm
Hello Milly, Iam really sorry, Iam so busy recently, but i had the time to read it.
2:04pm
And what did you think about it?
2:05pm
Actually it's quite good, there might be some small changes but overall it's great.
2:07pm
I think that i can give it to my boss at this stage.
2:09pm
Crossing fingers then

Details